Basileos Irakleiou 23, 54624
Kentro, Thessaloniki

Tel. 2310 222 905
Fax. 2310 222 955
email. info@bee-executive.gr

Information